Generalforsamling

Referat - 2016

Generalforsamling 14/3-16 kl. 19 hos DMF Aarhus

Til stede

Berit Hammershøy Andersen, Andrea Siem, Lars Graulund, Anton Hannibal, Svend Seegert, Daniel Rasmussen, Syrene Theresia, Søren Thomsen, Finn Vilsbæk, Patrick Bentsen, John Bæk, Lars Ingesmann, Ole Holmgaard, Inger Fogh, Søren Lyhne, Misha Hoekstra, Dietmar Berkner

1) Valg af dirigent og referent

Dirigent: John Bæk

Referent: Søren Lyhne

 • John Bæk indleder
  • 10 års jubilæum for ÅSV som forening. Stiftet som forening i 2006. Man kunne i det kommende år fejre det.
2) Aflæggelse og godkendelse af årsberetning
 • Årsberetning: Ingen indvendinger i forhold til indkaldelse til generalforsamling.
 • Misha om bestyrelsesarbejdet: Godt og aktivt år. Går fremad med medlemsskaber og økonomi.
 • Daniel om økonomi: Godt år med pænt overskud. Har forsøgt at imødekomme ønsket om opdeling af regnskabet for et overblik. Regnskabsåret følger kalenderåret.
  • Lars foreslår, at regnskabsåret i stedet følger bestyrelsesåret.
 • Berit om Værksteder: ingen tilføjelser
  • John: Kunne ikke acceptere de nye retningslinjer med tre gratis værksteder før betalt medlemskab. 1) Administrativ byrde og 2) mod den oprindelige ÅSV-ånd. Bliver det opretholdt i praksis?
   • Berit forklarer om de nye retningslinjer: Dokumentet indeholdt diverse retningslinjer og værdier for værkstedsværter (tilsvarende blev lavet for Open Mic-arrangementerne). Blev vedtaget på baggrund af faldende medlemstal. Det har ikke været noget problem. Folk får det at vide og melder sig ind i foreningen uden at stille spørgsmål.
    • Finn: Det er umuligt at holde styr på hvem der kommer og hvor ofte, men det er fint og oplagt at lade det bero på de nye medlemmers selvjustits.
     • John: Kan godt bakke op om at informere nye medlemmer om at vi forventer at de melder sig ind efter tre gange.
    • Ole: Kunne vi lave en ÅSV-planche, der kunne få lov at hænge permanent i disse DMF-lokaler? En planche der indeholdt al den centrale information om ÅSV.
     • Inger: Sådanne retningslinjer skal også stå i fb-events. Syntes som nyt medlem at det var rart at få serveret klare retningslinjer.
     • Anton: Det kunne også være et handout.
    • Syrene: Hvor skal man skal melde sig til som vært? Svar: Hos Berit.
   • Daniel om Gyngen: Gået stille og roligt. Den naturlige tilkomst af optrædende ophørte, og Daniel løb sur i at booke. Misha overtog med bravour. Musikken er god og varieret. Svend er begyndt at lave plakater i stedet for Gyngen. Jens Stage og Allan Folmer er begyndt at stille op som kamerahold og sender det ud til de optrædende.
    • Anton: Kunne video-fildelingen ikke gøres lettere? Kunne man gøre det til en del af Gyngen-aftalen, at man som optrædende accepterede, at de andre optrædende fik videooptagelser af en. Kunne ÅSV investere i en dropbox?
     • Misha: det er et nyt og uprofessionelt tiltag. Anton er velkommen til at bidrage til en løsning.
     • Ole: Vi har kæmpe netværk på vores fb-væg. Vi kunne streame vores koncerter fra Gyngen via fb’s nye streaming-værktøj. Det kunne generere interesse.
     • Finn: Man kunne lave det som en opt-out-aftale. Som standard ville det være ok at dele. Det skal være en opt-out på selve optagelsen.
      • Andrea: Det er vigtigt, at de nye får valget.
       • Anton: Vil gerne frabede sig at blive tagget som deltagende i workshops. Det er besværligt at untagge.
       • Dietmar: Det kan være skræmmende for de nye at blive optaget og delt.
      • Lars: Erfaring fra Songwriters Fight Night: folk vil ofte gerne pilles af videosiderne nogle år senere.
      • Daniel: Vi bør gøre det på den simplest mulige måde – sende direkte links til enkeltpersoner.
       • Lars er enig. Det ville løse problemet.
      • Misha om Open Mic: Det har fungeret godt. Vi skal finde en ny tovholder.
      • Søren om Workshops: Forslag til indhold og form er velkomne.
       • John: forrygende fedt.
       • Ole: Gode emner. Man kunne sagtens tilbyde workshops udadtil. Det kunne også bidrage til økonomien.
        • John: Ja, det kunne give nogle femhundredelaser – for man kan jo ikke blive medlem uden at have været på værksted.
        • Søren: er det bedre i weekender?
         • Nogle foretrækker weekender, andre hverdage?
        • Forslag:
         • Syrene: branche. Hvordan skriver man et hit? Flowskrivning.
         • John: se på DMF’s forslag.
         • Svend: Der er masser af brancheting. Vi er måske bedst til det sangskriverfaglige.
         • Ole: man kunne gentage greatest hits. Man kunne tilbyde en intern workshop til en højskole.
        • Patrick: Potentiale, god kvalitet, godt at gå ned i antal.
        • Lars: Man kunne lave tættere samarbejde med DJBFA.
       • Svend om sommerlejren: God lejr med få deltagere. Skaffede nye medlemmer, fx Finn, som er til GF.
       • Lars G om vinterlejren: Den største nogensinde. Næsten alle der var med har allerede tilmeldt sig. Skal vinterlejren være større? Skal der være en efterårslejr?
        • Misha: Beslutningen er selvfølgelig den nye bestyrelses. Men den afgående bestyrelse har besluttet at anbefale at holde sommerlejren som den er nu. En efterårslejr skulle være differentieret fra sommer- og vinterlejr. Vi har sagt ja til at medarrangere en ”ÅSV-agtig” lejr med Aortas.
        • Lars: Det er svært at finde et bedre sted til vinterlejr. Mht. international sensommerlejr kunne det være en festivallejr med scene og invitation til lokalsamfundet.
         • Svend: en sensommerlejr kunne træde Århus Festuge over tæerne. Bedre med efterårslejr?
          • Det er nemmest at lave sensommerlejr (midt august) fordi der skal være udendørs scener.
         • Søren: godt med differentiering. Men hvem skal lave arbejdet?
          • Lars: vil gerne stå for arbejdet. Kan godt lide afgrænsede projekter. Inger vil også gerne være med!
         • Daniel: Det er svært at skaffe folk til sommerlejr. Sådan har det også været med vinterlejr, og han tvivler på at en enkelt stor succes skal have så stor indflydelse. Og skal ÅSV primært være en lokal forening? Hvilken rolle skal det internationale aspekt fylde?
          • Lars: Vinterlejren i sin nuværende form vokser ud af P4I.
           • Dietmar: man kan ikke regne med de bindende tilmeldinger!
          • Inger: Det er godt med mange forskellige slags tilbud til forskellige slags medlemmer.
          • Ole: Der kommer en færge mellem Århus og Samsø – vi kunne holde lejr der.
          • Anton: Hvem gider komme og se en festival? Vi plejer jo kun at spille for os selv.
           • Ole: Erfaring fra Melodica-festival: Det er svært at konkurrere med Århus’ kulturmiljø.
           • Lars: Netop derfor skal det ikke holdes i Århus. Det skal holdes i et mindre lokalmiljø med færre tilbud.
            • Svend: det kunne også gøres i et forsamlingshus eller lignende – senere på året.
            • John: Der er mange muligheder. Fx hjemmekoncerter.
           • Svend om Vandreguitar og Åser: Showet er ved at finde sig selv. Det fungerede godt at forlænge afstemningsfristen, og Misha prikkede til mange sangskrivere, hvilket resulterede i et flot ansøgerfelt, både til Åser og vandreguitar. Aftenen var velbesøgt og hyggelig.
           • Misha om andre aktiviteter: Musik for flygtninge fandt aldrig en tovholder, og den nye bestyrelse kan overveje, om projektet skal genoplives. Julefrokost i Berits fælleshus fungerede godt med gode madlavningsmuligheder og overnatningsmuligheder. Danmarks Nye Natursang, en konkurrence, der måske udskrives i samarbejde med Naturhistorisk Museum. Vi skal konsultere med bl.a. kreativt brief og måske som dommere.
            • John: der er også andre sangskriverværksteder, der er er opstået i Randers og Herning. Man kunne godt lave et jubilæumsarrangement.
            • Ole: er foreningen blevet godkendt af kommunen? Søren: Ja!
            • Anton: Erfaring fra Musik for flygtninge. Hvordan er man sikker på, at dem der siger, de vil hjælpe, faktisk mener det? Det var træls pludselig at stå alene med det.
             • Lars: som ildsjæl er man selv ansvarlig for at sikre hjælperes engagement.
             • Berit og Misha: Bestyrelsen havde ikke taget ansvar for det. Det skulle være en selvorganiserende gruppe, men det var måske ikke blevet tilstrækkeligt tydeligt kommunikeret.
            • Misha om 2017-ansøgningen: Den krævende ansøgningsproces var hård og frugtesløs.
3) Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab
 • Daniel fremlagde.
  • Diverse dækker over gaver, Åser m.v. Indtægt: fra ORA-tilbagebetaling
  • Man får i år ikke en retvisende sammenligning af 2015 og 2014, fordi det er første år vi gør det på denne måde.
  • John mener regnskabet er en fejl. Det er ikke sådan han har tænkt det. Bedre med et regulært årsregnskab. Dette er svært at overskue.
  • Lars I: Vi ser på de individuelle poster og flytter dem rundt så det passer med det vedtagne regnskabsår.
  • Lars G: Foreslår at regnskabsårets skæringsdato er 15. februar. Men et sådant forslag kan ikke vedtages på denne GF.
   • Misha: problemet med det er kontingentet. Skal vi så også ændre kontingentåret?
   • Berit: Gør det en reel forskel?
    • Lars: det forbinder bestyrelsen med regnskabsåret.
    • Lars I: Det vigtigste er at opgøre posterne i kategorier.
   • John: Er ikke nervøs, for beløbene er små.
   • Dietmar: Dejligt med mere overskueligt regnskab. P4I-kontoen blev bevaret for at have en selvstændig konto til internationale projekter.
  • Regnskabet godkendes.
4) Behandling af indkomne forslag
 • Ingen indkomne forslag.
5) Fremlæggelse og godkendelse af aktivitetsplan
 • Forslag til aktivitetsplan 2015
  • Arrangere og afholde værkstedsaftener to gange om måneden
  • Arrangere og afholde koncerter på Gyngen eller lignende én gang om måneden
  • Arrangere og afholde sommer- og vinterlejr
  • Afholde diverse co-writes, workshops, kurser, koncerter mm.
  • Samarbejde med relevante sangskriverklubber, samarbejdspartnere og sponsorer
  • Uddeling af Vandreguitaren og ÅSE’r
  • Fortsættelse og vedligeholdelse af det gode samarbejde med Dansk Musiker Forbund og guitarforretningen Akustikken
 • Svend: alle disse punkter er blevet diskuteret pedantisk.
 • Søren T: Skulle man knytte et budget til aktivitetsplanen?
  • Misha: hver tovholder forsøger at få aktiviteterne til at løbe rundt.
  • Andrea: godt at vi ikke har et fast budget, at basere årets projekter på det foregående års regnskab.
  • Lars I: en buffer på over 20.000 er mange penge. Man kunne også bruge pengene til fx workshops.
   • Lars G: Enig. Målet er at gå i 0.
   • Ole: Bestyrelsen må gerne bruge lidt flere penge på sig selv :)
  • Aktivitetsplanen godkendes.
6) Fastsættelse af kontingent
 • Bestyrelsen foreslår at holde det på 150. Det vedtages.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter
 • Stiller op til bestyrelsen: Misha, Daniel, Svend, Jens Stage, Patrick
  • Vælges!
 • Stiller op som suppleant: Berit, Søren, Inger, Finn
  • Vælges!
8) Valg af revisor
 • Lars Ingesman vælges!
9) Eventuelt

 

Bestyrelsens konstituering
 • Formand: Misha
 • Næstformand: Svend
 • Kasserer: Daniel
 • Sekretær: Søren